طنز تلخ یک روز عادی از زندگی یک ایرانی

صبح دخترم رو به مدرسه بردم متوجه شدیم بعد از اینکه ساعت ده شب اعلام کردند مدارس بازه ساعت یازده شب فهمیدند اٌفت گاز دارند و مدارس رو بستنند.

توسط والدین دم در مدرسه، همه اموات جمهوری اسلامی رو جلوی چشم آوردیم و به خونه برگشتیم.

پاینده ایران

محمد_مرادی دانشجوی تاریخ در شهر لیون فرانسه برای اینکه جهان صدای بدبختی، رنج و این همه تجاوز، تعرض، شکنجه و قتل را در ایران بشنود خودش را در رودخانه غرق کرد.