بازگشت سبیل

در هر کشور و منطقه سیاره ما، سبیل فراز و فرودهای خودش را داشته است ولی در مجموع به مرور از صورت مردان رنگ…