عکاسی از ایده‌ها

عکاسِی مفهومی می‌خواهد یک معنا را به تصویر بکشد و زمان را بین گذشته، حال و فردا معلق نگه دارد. این نوع عکاسی تلاش…