نگاهی سریع به پانصد سال اخیر ایران

قرن سرنوشت ساز هیجدهم که اروپا چهار نعل می تاخت و انقلاب فرانسه و انقلاب علمی و صنعتی و اختراعاتی چون ماشین بخار و چاپ سنگی و … رخ میداد ما با سقوط صفویه و دست به دست شدن قدرت بین افغان‌ها، نادرشاه و کریمخان و قاجار فرصت را از دست دادیم.

انقلاب ۵۷ یک جیغ بنفش بود

در طی ۴ دهه گذشته همه تخیلات و تصورات مربوط به اخلاق و شیوه معیشت دنیای قدیم که به زور بر کشور تحمیل شده بود ناکارایی و غیرواقعی بودن شان برای شهروندان سراسر کشور عیان شد.