زن لخت و کتابخانه

عکاس و نویسنده رومانیایی الاصل ساکن امریکا فلورن لون فریمیتا در آلبوم عکس « کتابخانه» سعی کرد خصوصیات بدن زن و کتاب را در کنار هم قرار دهد. او زیبای بدن لخت زن را با کتابها که نشانه دانش، خرد و عاطفه هستند ترکیب کرده است.

فلورن لون فریمیتا

More from مرد روز