Stacy Swimme روسپی که مشاور شد

زندگی پر فراز و نشیب و جسور Stacy Swimme از روسپیگری تا راه اندازی کلینیک مشاوره برای خودش یک داستان مجزا است. ولی تجربیات رو در رو با مردانی که مشتری اش بودند توانست او را به یک حقیقت کمابیش عمومی در باره مردان جلب کند.

او متوجه شده بود که اکثر مشتریانش از کمبود عاطفی رنج می برند و « افراد اذیت شده ایی« هستند. به قول خودش:« کار من سفر بین دو اذیت شده بود»

بارها شده بود که  مشتریانم به من رازهایی از جراحات روحی دوران کودکی شان را می گفتند و اعلام می کردند که من تنها فردی هستم که آن را می دانم.

مصاحبه چهارم - Secondhand Rose: مردان می‌خواهند درک شوند

 

مصاحبه اول مصاحبه دوم مصاحبه سوم مصاحبه چهارم