Stacy Swimme روسپی که مشاور شد

زندگی پر فراز و نشیب و جسور Stacy Swimme از روسپیگری تا راه اندازی کلینیک مشاوره برای خودش یک داستان مجزا است. ولی تجربیات رو در رو با مردانی که مشتری اش بودند توانست او را به یک حقیقت کمابیش عمومی در باره مردان جلب کند.

او متوجه شد که اکثر مشتریانش از کمبود عاطفی رنج می برند و « افراد اذیت شده ایی» هستند.

بارها شده بود که  مشتریانم به من رازهایی از جراحات روحی دوران کودکی شان می گفتند و اعلام می کردند که من تنها فردی هستم که راز آنها را می دانم.

مصاحبه اول مصاحبه دوم مصاحبه سوم مصاحبه چهارم

More from مرد روز
نقاش عراقی و خاتون رویایی بغداد
هنرمند عراقی « محمود عبود» در آثارش مشغول بازسازی خاطرات دوران از...
Read More