کاریکاتور روز – کرونا

ویروس نو که آمد به بازار کهنه شود دل آزار
دو امدادی
دقت کدام شان بیشتر است
شیوع سریع

https://www.cartoonmovement.com/cartoon

 

More from مرد روز

چگونه با عوضی‌ها روبرو شویم

استاد روانشناسی دانشگاه استنفورد Robert Sutton سالها بر روی خصلت های آدم های...
بیشتر بخوان