کاریکاتور روز – کرونا

ویروس نو که آمد به بازار کهنه شود دل آزار
دو امدادی
دقت کدام شان بیشتر است
شیوع سریع

https://www.cartoonmovement.com/cartoon

 

More from مرد روز

تصاویری از مردانِ مشتری روسپی ها

همیشه وقتی صحبت از روسپی ها می شود به درستی بر روی...
بیشتر بخوان