کاریکاتور روز – کرونا

ویروس نو که آمد به بازار کهنه شود دل آزار
دو امدادی
دقت کدام شان بیشتر است
شیوع سریع

https://www.cartoonmovement.com/cartoon

 

More from مرد روز

چهار روش برای شیک شدن لباسِ معمولی

قدیم تر ها مرز بین لباس رسمی با لباس کار یا لباس...
بیشتر بخوان