کاریکاتور روز – کرونا

ویروس نو که آمد به بازار کهنه شود دل آزار
دو امدادی
دقت کدام شان بیشتر است
شیوع سریع

https://www.cartoonmovement.com/cartoon

 

More from مرد روز
مرد روز ابزارساز است
  منبع تصویر https://www.facebook.com/loveyoubabiess/
Read More