سه خاصیت که ما را غمگین و نگران می‌سازد

بدن و مغز ما انسانها طوری تحول یافته است که موجودی موفق و مسلط بر طبیعت پیرامون باشیم. اما بعضی از خصوصیات  که کارشان آینده نگری و دقت بیشتر بر اوضاع پیرامون است گاهی می توانند روح و روان و شادابی ما را تخریب کنند.

دلزدگی از خوبی ها

ما می توانیم خودمان را با هر شرایط بدی وفق دهیم. ما در ضمن به زیبایی ها، خوشی ها نیز سریع خو می کنیم برای همین است که خوشی‌ها دل مان را می زند. متأسفانه بسیاری از انسانها به خاطر این خاصیت، رفتاری را در پیش می گیرند که هرچه داشته اند را نیز از دست می دهند.

ایرادگیری

غریزه بقای ما مدام نقاط ضعف را به رخ می کشد. خاصیتی که همواره ما را به صورت آماده باش قرار می دهد.

اما در دنیایی هم زندگی می کنیم که نارسایی و مشکلات همیشه و به وفور وجود دارد. مواظب باشیم تبدیل به انسان های همیشه منفی نشویم چون در درجه اول حال خودمان را می گیرد.

ترس از آینده

قدرت تصور و حدس و گمان در باره آینده نیز یکی از خاصیت های جالب انسانی است. ما شعور و قدرت جمع آوری اطلاعات برای پیش‌بینی عمومی از اوضاع خودمان را داریم. اما متأسفانه قدرت آینده نگری ما به خاطر همان خاصیت، دوست دارد مدام اوضاع را کافی نداند.

اگر مواظب نباشیم این ویژگی باعث می شود که در رویارویی با پدیده های جدید و حتی جالب در آینده بها ندهیم و یک ترمز احساسی، ما را از آرامش و پذیرش اتفاق خوب و جدید باز دارد.

دقت کنیم در دام تاثیرات منفی و ناخوشایند قرار نگیریم وگرنه زندگی مان را غمگین و نگران سپری خواهیم کرد.

 

3 Human Tendencies That Make It Hard to Appreciate the Good

image source
https://www.pexels.com/@julian-jagtenberg-23697

More from ماهان طباطبایی
جواب داروین برای کارهایی که می‌کنیم
 روانشناسی تکاملی  رشته کمابیش جدیدی است در علوم انسانی که سعی می...
Read More