بهار و ترانه های جفتگیری

‏یک سهره کاکل قرمز نر داره به سهره خانم های محله میگه: ببینین ۱۷ بار چهچهه زدن شوخی نیست. هیچکی تو محله اینقدر نفس نداره.

‏دسترسی به منابع غذایی خوب دارم. مرض پرض ندارم. عاقبت بچه هایی که با من داشته باشین برو برگشت نداره: از هر نظر تامین هستند.