اعتراضات مردم ایران همیشه با بی اعتنایی بین المللی روبرو بوده‌است

غرب تاکنون در باره تظاهرات مردم ایران واکنش موثر نشان نداد. انگار دل شان نمی خواهد این حکومت تغییر کند. اصلا حکومت از این بهتر برای چاپیدن و تحقیر، در مخیله شان هیچ کشوری نمی گنجد.

حتما یادتان می آید وقتی خمینی شروع کرد بلافاصله به فرانسه و نوفل لو شاتو منتقل شد و هر لحظه دهها خبرنگار جهان، دورش احاطه بودند. حسابی هم برایش تبلیغ کردند.

اما مردم ایران تنها و دست خالی و عملا در وضعیت حکومت نظامی، برای بهروزی وطن بارها به خیابانها آمدند.

تحریم یک چوب دو سرطلا برای حکومت اسلامی و غرب است. غرب با تحمیل تحریم فقط می خواهد حکومت بی پشتوانه و نابخرد و منزوی شده ایران را وادار به قراردادهای ننگین تر سازد. اروپای ناخلف و روسیه هم مشغول بستن ناعادلانه ترین قراردادهای فرصت طلبانه در این بزنگاه هستند… دل هیچکدام شان هنوز برای مردم ایران نسوخته است.

حکومت اسلامی ایران هم تنها شرط اصلی و همیشگی اش در همه برجام ها و چانه زدن های بین المللی این است که «خواهان تغییر نظام نباشید» و چه بلایی بر اقتصاد کشور بیاید برای شان مهم نیست. همیشه هم گفته اند تحریم برای شان نعمت است.

این روزها به ناگزیر به ته‌مانده جیب ملت نظر دوخته اند و هر نوع خشونتی هم که لازم ببینند مرتکب می شوند.

More from ونداد زمانی
انتخابات در همه جا معمولا تحت کنترل متمولین است ولی …
انتخابات، عملا یک بازی رندانه بر سر تصاحب منافع برای اقشار مختلف...
Read More