کاریکاتور روز – اشک‌هایی برای سوریه

 کاریکاتوریست اردنی Emad Hajjaj  نتیجه دخالت چندین کشور دلسوز! در سوریه را تصویر کرده است.   
More from مرد روز

شهابی از ستارگان دیگر

یک شهاب ۲۲۸ متری با عرض ۱۱۵ متر به سرعت از فاصله...
بیشتر بخوان