پنج کاریکاتور هفته

More from مرد روز

زبان زرگری، مطربی، قصابی و زبان مخفی جوانان

  ایجاد زبان های ساختگی نظیر زبان زرگری یا زبان مطربی یا...
بیشتر بخوان