عزم جهانی برای کاشت یک میلیارد هکتار جنگل

گروه تحقیقات محیط زیستی متشکل از سوئیس، ایتالیا و فرانسه، گزارش جامعی را منتشر کردند که با دقت کامل، نشان می دهد سیاره ما می تواند با کاشتن درخت، آلودگی محیط زیست را ۲۵ درصد کاهش دهد و سطح کربن موجود در اتمسفر زمین را به موقعیت ۱۰۰ سال پیش برگرداند.

محققین سوئیسی با بررسی  حدود ۸۰ هزار عکس که توسط  ماهواره ها از زمین و جنگل هایش گرفته شده است توانستند به این نتیجه برسند که اگر بتوانیم حدود یک میلیارد درخت بکاریم قادر خواهیم بود از  یک چهارم  آلودگی و گرمایش زمین بکاهیم.

این تصمیم جهانی که باید توسط همه کشورها به تصویب برسد از جوامع بشری می خواهد به اندازه ۵ برابر مساحت ایران، جنگل کاری کنند. تحقیق مورد نظر بر روی این واقعیت تاکید کرده است که باید جنگل کاری در مناسب ترین مناطق صورت بگیرد و برای همین به عدد ۱ میلیارد هکتار، براساس موقعیت کنونی سیاره ما رسیدند.

این روش طبیعی در برابر آلودگی محیط زیست و کاهش دی اکسید کربن در جو زمین وقتی کاربردش موثرتر می شود که جلوی از بین رفتن جنگل ها هم گرفته شود. بر طبق محاسبات موجود، سیاره ما حدود ۲۲۰ میلیون هکتار از جنگل هایش را تا سال ۲۰۵۰ از طریق قطع درختان، از دست خواهد داد.

بدون شک راه های مختلف دیگری برای کنترل آلودگی هوا نظیر استفاده از انرژی های خورشید و باد با سرعتی قابل توجه در حال رشد هستند. یکی دیگر از قدم های اساسی برای کاهش آلودگی، مصرف کمتر و هوشمندانه تر است.

تقلیل استفاده از ماشین در حمل و نقل بخصوص کم کردن مسافرت های هوایی، یکی از موثرترین روش های قابل اجرا توسط مردم و بدون نیاز به تصویب دولت ها می باشد. استفاده کمتر از پلاستیک در زندگی شخصی نیز از راه حل های قابل اجرا در زندگی روزمره هستند.

 

Planting 1 billion hectares of forest could help check global warming

The global tree restoration potential

More from مرد روز
سلفی پا – مرد ایرانی و کتابش
روزگار ناهنجار، میلیونها مرد ایرانی را یا در درون کشور زمینگیر کرده...
Read More