کاریکاتور روز – تفرقه، هویت را خدشه دار می کند


اثر علی راسترو
More from مرد روز
آئین مرد شدن در یک قبیله افریقایی
قوم Pokot جمعیت حدود 600 هزار نفری دامدار در کشور کنیا هستند...
Read More