کاریکاتور روز – تفرقه، هویت را خدشه دار می کند


اثر علی راسترو
More from مرد روز

سکس بیشتر درآمد بیشتر می آورد

اقتصاد دان و استاد دانشگاه کمبریج  Nick Drydakis بر اساس جمع بندی...
بیشتر بخوان