نامه‌ایی به مرد آرزوهایم

آره می دونم. باید زودتر از اینها برایت می نوشتم. ببخش من رو. می نویسم برای تو چون احساس کردم داری به این فکر می کنی که شاید من وجود ندارم. ولی من هستم.

من همین دور و برها هستم. سر خیابون پایینی. توی اداره ات. همین چند وقت پیش، روبروت وایستاده بودم. اما موقعش نرسیده که همدیگه رو ملاقات کنیم.

من معذرت می خواهم عشق من. حق تو است که بدونی چرا هنوز ملاقات ما میسر نشد پس برات می نویسم همه دلائلی که باعث شده هنوز همدیگه رو پیدا نکردیم:

۱ –  هنوز آمادگی عشقِ خالص و بدون حساب و کتاب را ندارم

۲ – چون زندگی ام سر و سامانی نداره فکر کنم اگر با هم آشنا بشیم من رو پس بزنی

۳ – هنوز فکر می کنم عاشق بودن یک نمایش پر از دردسر و ماجرا است

۴ – عمداً دور و برم رو شلوغ نگه می دارم که با قلبم فکر نکنم

۵ – من باید با آدم های دیگه آشنا بشم. انسانها رو بهتر بشناسم تا بتونم بفهمم چی می خواهم و چی دوست ندارم

۶ – تا وقتی که از زندگی لگد درست و حسابی نخوردم قدر تو رو نخواهم دونست

۷ – من زیادی فکر و ذکرم در باره خودمه

۸ – هنوز توی قلبم احساس آرامش ندارم

واضحه که هنوز خود واقعی ام رو به دست نیاوردم و در بهترین حالتِ خودم نیستم. هنوز کژ و مژ می شم. خیلی امکان داره که ما قبلاً یه جایی همدیگه رو دیدیم. به فکرم نرسید که شماره ات رو بگیرم یا گرفتم و تماس نگرفتم.

عشق همیشگی تو، معشوقی که هنوز ملاقات نکردی.

The Love You Haven’t Met Yet – Emily Bracken

https://medium.com/@emilybracken/a-letter-from-the-love-you-havent-met-yet-9e7188cbaa3e

Photo via Reddit