سلفی پا – کمپ پناهندگی

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی است. لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید.

info@marde-rooz.com

More from مرد روز
ده عادت ناسالم و مرگبار مردانه
مرد بودن، قوی و شجاع بودن فقط بخشی از مرد بودن است....
Read More