کلاغ‌های رفتگر در یک پارک فرانسوی

استفاده از روش تحقیق  توام با پاداش را در باره بسیاری از حیوانات می شناسیم. از سگ پاولوف که یاد می گیرد صدای زنگ مساوی با گرفتن غذا است و دهانش پر از بزاق می شود تا انواع حیواناتی که نسبت به پاداش، عکس العمل های هوشمندانه نشان می دهند.

بر اساس این ایده، مسئولین یک پارک بازی در یکی از شهرهای فرانسه، فرصت یک تحقیق بر روی شش کلاغ را  در پارک عملی ساختند. کلاغ هایی که یاد گرفتند ته سیگارها و آشغال های کوچک را از محوطه پارک جمع کنند و درون جعبه ایی که به ازای این کار پاداش دهنده است بگذارند.

تیم کلاغ های رفتگر همواره با جمعی از مسئولین این آزمایش همراهی می شوند تا مبادا مردم پارک آشغال جلوی پرنده ها بریزند تا شاهد رفتگری شان باشند. چون دلیل اصلی این ازمایش و استخدام پرندگان رفتگر، یاداوری و آموزشِ نریختن آشغال بر روی زمین است.

https://www.youtube.com/watch?v=lwI8o8ITM00

آزمایش کامل جداسازی سنگ و شن و بقیه اعمال هوشمند کلاغ ها

More from مرد روز
سلفی پا – علی و دوستش
همه ما گاهی فرصت می یابیم با وجود همه نامرادی های روزگار،...
Read More