سه حقیقت سخت ولی ساده بشری

بشر موجود بسیار خاص، باشعور و جالبی است. ولی به اندازه مقداری که از جهان هستی می شناسیم.