پیش بينى‌های دقيق يك مکانیک یاسوجی كانديد رياست جمهوری

هزاران ایده و روش مدیریت وجود دارد. این مکانیک یاسوجی کاندید ریاست جمهوی در دوره قبل، از طبیعت در حال ویران می گوید. از بی آبی و بی برقی که کشور را فرا خواهد گرفت. او آزادی را اصل می داند.

More from مرد روز
تمدن بشر بر روی قصهِ سراسر دروغ بنا شده است
مورخ و نظریه پرداز یهودی، نوح حریری می گوید این روزها مدام...
Read More