عکس روز – حمایت تورنتو از تظاهرات سراسری

 شنبه شش ژانویه – تورونتو، میدان مل لستمن

منبع تصویر

سعید کاردر

More from مرد روز
نسبت سیاره کیوان (زحل) با زمین
گاهی به یادتان بیاورید کجا هستید تا بفهمید چقدر خوشبختید که هستید.
Read More