عکس روز – حمایت تورنتو از تظاهرات سراسری

 شنبه شش ژانویه – تورونتو، میدان مل لستمن

منبع تصویر

سعید کاردر

More from مرد روز

زن و گرگ

http://www.emptykingdom.com/featured/ryan-mcginley-revisit/
بیشتر بخوان