به زودی همه چیز روبراه می شود

byun-young-geun

به زودی همه چیز روبراه می شود. یک روز فرصت می کنی به این روزها و وضعیتی که داشتی بنگری و به خودت بگویی خوشحالم که کوتاه نیامدم.

نقاشی اثر Byun Young Geun
 
More from مرد روز
نظر فیلسوف معروف امام محمد غزالی در باره نوروز
بلکه نوروز و سده بايد که مندرس شود و کسی نام آن...
Read More