کارل یونگ: چرا شاد نیستیم

کارل یونگ برای چندین سال از همکاران نزدیک فروید بود ولی برخلاف فروید معتقد نبود که موقعیت روحی و روانی ما فقط ناشی از تجربیات  دوران کودکی است. به نظر او، امید، آرزوها و اهداف آینده نیز، باعث شکل گیری هویت هر فرد می شود.

کارل یونگ با تاکید بیش از حد فروید در باره امیال و لذت های جنسی و نقش آن در رفتار و بیماری های افراد موافق نبود. فروید معتقد بود که ناخوداگاه ما ناشی از سرکوب امیال ممنوع ما است. به نظر یونگ، ناخوداگاه ما منبع خاطرات و ماجراهای سرکوب شده اجداد ما است.

نظرات فروید در جوامع بشری با کنجکاوی و علاقه بیشتری روبرو شد ولی یونگ این شانس را نداشت چون موضوعات مورد بحث او به عرفان، معنویات و فلسفه نزدیک بود. اما بعضی نظرات کارل یونگ نظیر تقسیم بندی افراد به آدم های درون گرا و برونگرا، در روانشناسی معاصر مورد استفاده همگانی قرار می گیرد.

و اما شادی نهایی  

کارل یونگ معتقد است بعد از طی دوران کودکی و نوجوانی، وقتی که به دنیای بزرگسالی قدم می نهیم دسترسی و استفاده از احساسات ناخودآگاه  برای ما محدود  می شود. به جای آن، حساب و کتاب های آگاهانه نقش اصلی را ایفا می کنند. انگار به بشر گفته می شود دنیا دیگر جای ابراز وجود احساساتی که از دل بر می خیزد نیست.      

یونگ معتقد است کودکی ما شبیه زندگی آدم و حوا در بهشت اولیه است که رفتار و حرکاتی طبیعی و معصومانه داشتند. آرام و بی نیاز بودند و طبیعتا شاد هم بودند. اما  گاز زدن میوه ممنوعهِ دانایی، باعث در هم شکستن معصومیت شان شد.

وقتی «ناخودآگاه» که منبع عظیمی از تجربیات و احساست مشترک بشری است از انسانها دریغ شود. وقتی یادگیری، ریسک پذیری و میل به تغییر، کاهش یابد، رسیدن به آرامش و شادی هم کمتر نصیب افراد می شود.

جامعه به پول و شهرت و مقام، بهای بیشتری می دهد و همه ما در یک مسابقه خستگی ناپذیر، هر روز از معصومیت فردی و جمعی که ایجاد کننده تعادل و دانایی است دور می شویم. و به همان نسبت، دسترسی به شادی و آرامش، مدام  سخت تر می شود.

 

Carl Jung’s “Stages Of Life”
http://www.philosophicalsociety.com/archives/Carl%20Jung’s%20Stages%20of%20Life.htm

http://www.simplypsychology.org/carl-jung.html

http://iheartintelligence.com/2015/10/28/carl-jung/

More from سعید داورپناه

جانی واکر ویسکی جهان سوم

ویسکی جانی واکر در تمامی کشورهای در حال توسعه جزو محبوبترین ها...
بیشتر بخوان