فرهنگِ تفنگ در امریکا

cathyrafael.jpg.CROP.original-original

حدود 40 درصد خانواده های امریکا حداقل یک اسلحه در خانه نگه می دارند. در مجموع حدود 300 میلیون اسلحه در نزد مردم امریکا است.

اولین جمعیت های که در امریکا سکنی گزیدند در کنار کار کشاورزی از نعمت وسیع شکار حیوانات به عنوان غذای کمکی استفاده می بردند. سنت حمل اسلحه، ضامن دفاع و بقای خانواده های بود که توانستند به تنهایی، در سرزمین پهناور امریکا زندگی کنند.

از حوالی 250 سال پیش، آمریکایی ها شروع کردند از مستعمره انگلیس بودن، فاصله بگیرند. پس از آن، در طی بیش از 10 سال، جنگ با انگلیسی ها متکی بود به مردان امریکایی که تفنگ و مهماتِ خودشان را برای شرکت در جنگ می آوردند و …

با آنکه حق داشتن اسلحه برای شهروند امریکایی، بخش بزرگی از هویت وی را تشکیل می دهد ولی با این وجود بخش اعظم ساکنان شهرهای بزرگ، اسلحه حمل نمی کننند.

sean.jpg.CROP.original-original

judidonno.jpg.CROP.original-original

Korie.jpg.CROP.original-original

greggtheresa.jpg.CROP.original-original

ochressandro.jpg.CROP.original-original

gailmichael.jpg.CROP.original-original

http://www.slate.com/blogs/behold/2016/01/21/kyle_cassidy_asked_americans_why_they_own_guns_photos.html

http://www.slate.com/blogs/behold/2014/03/31/charles_ommanney_looks_at_the_many_faces_of_gun_owners_in_the_united_states.html

https://web.telegram.org/#/im?p=@marderoozmedia

More from مرد روز
پرتره هوموسپین در سیاره زمین
تنها حقیقت مشترک بین ما این است که یک نژاد از موجودات...
Read More