مردها چه می خواستند و اکنون چه می خواهند؟

Hand-holding

آخرین لیستی که برای جذابیت و کشش به سمت زن دلخواه در امریکا تهیه شده است نشان از تغییراتی می دهد که برخاسته از شرائط جدید زندگی است. دیگر خوشگلی زنان در صدر لیست خواسته های مردان قرار ندارد. مهمترین تغییر، در گرایش آشکاری است که مردان به سمت زنان با شعور و تحصیلکرده پیدا کرده اند.

تمایل مردان جدید به زنان مستقل , با هوش که تحصیلات بالاتر دارند از رتبه یازدهم در لیست دلائل جذابیت زنان به مقام چهارم صعود کرده است. موارد دیگری که توجه  بیشتر مردان را نصیب خود کرده است عبارتند از احساس جذابیت مشترک و عشق است که قبلا چهارمین خصوصیت برای جذب شان به زنان بود و در آخرین سنجش ها به رتبه اول دست یافته است.

بر اساس این سنجش ها، مردان قرن بیست و یکم، بهای کمتری به  آشپزی و کدبانویی زنان می دهند. مردان امروز کمتر از قبل، از زنان اهل تشکیل خانواده و بچه دار شدن خوش شان می اید.  مردان در ضمن تمایل شان نسبت به زنانی که شخصیت وابسته و مطیع دارند کمتر شده است.

Image Source

http://www.elephantjournal.com/