پرتره فمینیست های نیمه لخت – Femen

The news Amazons

گروه رادیکال femen از سال 2008  تلاش هایش را برای لغو روسپی گری در اوکراین شروع کرد و ظاهر شدن در اماکن عمومی به صورت نیمه لخت و به هم زدن مراسم مختلف مذهبی و سیاسی و حتی مد لباس، توانست نظر رسانه ها را به خود جلب کند. دستگیری جمعی از بنیانگذران و محدودیت های هر لحظه سخت تر آنها را وادار ساخت تا به اروپا بگریزند و مقر اصلی شان را در پاریس قرار دهند.

SFNnPI4ZkT

aKTdXUF8B5

Femen, the new Amazons

نظرات متفاوتی در باره این گروه پرهیاهو وجود دارد. عده ای آنها را خودشیفته های می دانند که قصدشان برانگیختن توجه به خودشان است. عده ایی معتقدند رفتار رادیکال آنها تصویر مناسبی برای فمینیسم نیست. عده ای نیز معترضند که لخت شدن شان متضاد با ادعای اصلی گروه است که به جنسی بودن هویت زن انتقاد می کند. ولی جمع زیادی نیز معتقدند سهم این گروه  کوچک فمینیستی در برانگیختن توجه برای مشکلات زنان موفقیت آمیز بوده است.

fUtAVOCrjm

Guillaume_Herbaut_2

snLzg7jiTv

8HIapOn4S7

http://femen.org/about

THE NEW AMAZONS – Guillaume Herbaut

wikipedia – FEMEN

More from ماهان طباطبایی
آقایان، چرا مجردید؟
فصلنامه روانشناسی تکاملی، پژوهشی را منتشر کرده است در باره دلایل مجرد...
Read More