مردان ایرانی

محمد رودگلی در حین انتخاب سوژه، تنها دغدغه اش گرفتن یک عکس زیبا و به همان اندازه گویا است. برای همین وقتی به شکار تصاویر مردان در خیابان می رود خودش را محدود به ضبط تصاویرِ تیپ یا قشر و حتی صنف خاصی از مردان نمی کند …

Mohammad Roodgoli
Mohammad Roodgoli
Mohammad Roodgoli
Mohammad Roodgoli
Mohammad Roodgoli
Mohammad Roodgoli

Written By
More from سام

خواننده درویش مسلک «گرایمز» معشوقه ایلان ماسک

خواننده کانادایی « گرایمز » اجدادش مخلوطی از اوکرائین، کبک، اسکاتلند و...
بیشتر بخوان