عینکو – مرد رویاهای من کیست

آثار زهرا فخرایی تصویر آرام و لطیفی از دختران ایرانی ارائه می دهد. این حس فرخنده مهم است چون جامعه ایران شاهد تغییرات پرشتاب اجتماعی است و نیمه زنانه اش می خواهد در تصمیمات زندگی خودش نقش موثرتری داشته باشند. این روزها، آشنایی با عینکو، دختر مدرن، مستقل و با تمناهای ساده انسانی، تاثیر دوست داشتنی دارد بر بخشی از مردان ایرانی، که نگران افزایش استقلال زنان هستند.

زهرا فخرایی

More from زهرا فخرایی
وقتی دل عاشق پیشه عینکو می شکند
عینکو قهرمان اصلی طراحی های زهرا فخرایی به هر دری می زند...
Read More