زنها و گربه ها

Of Cat and Woman Mohammad Roodgoli
Of Cat and Women – Iran
Mohammad Roodgoli
More from مرد روز
این انسانها وجود ندارند. آنها ساخته ذهن ربات هستند
به نظر می رسد تحول ربات ها وارد مرحله جدیدی از تکنولوژی...
Read More