لیست ۲۲ صدای ضبط شده از فضا توسط ناسا

صداهای ایجاد شده در فضای داخل منظومه شمسی که ترکیبی از موج های مغناطیسی یا سایر انرژی ها هستند توسط متخصصین ناسا به فرکانس صوتی تبدیل گشته است. به جز دو صدای اول که کمابیش مشابه و از اطراف ژوپیتر تهیه شده بقیه در نوع خود عجیب و کمی ترسناک به نظر می رسند.

این صداها ترکیبی از رعد و برق در یک سیاره، طوفان ها، رد شدن  سنگ های آسمانی و انواع موج های ناشی از فعل و انفعالات سیاره های منظومه شمسی هستند.

These Spooky Space Sounds Compiled by NASA Will Make Your Skin Crawl

image source

Trendolizer

More from مرد روز
سلفی پا – بابک از سوئد بعد از یک روز کاری سخت
مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی...
Read More