جنس سوم

کشور آلمان با تصویب لایحه ایی این حق را به شهروندانش می دهد که به عنوان یک شخص حقیقی و حقوقی ناگزیر نباشند جنسیت مشخصی را برای خود تعیین کنند. از اول نوامبر 2013 والدینِ آلمانی می توانند برای نوزادان خود شناسنامه ایی بگیرند که جنسیت « نامشخص » برای شان انتخاب شده است. افراد با تابعیت آلمانی مجبور نیستند برای هر نوع مدرک شناسایی، در محل ثبتِ مشخصات خود، مرد یا زن بودن را قید کنند. آلمانی ها ولی مختار هستند هر موقع که دوست داشتند شناسنامهِ «جنس سوم » خود را تغییر داده و شناسنامه ایی با جنسیت مشخص بگیرند.

PORTFOLIOWEBSITEframe

http://www.theguardian.com/world/2013/aug/18/germany-first-country-register-birth-undetermined-sex

منبع عکس
http://karinostrom.com

Written By
More from امید
آشپزی برای خودم
شاید خیلی از شما در فیلم ها یا قصه ها شنیده اید...
Read More