سُنت و تلفن

این عکس زیبا از چهره یک زن راجستانی در هند، رابطه درهم تنیده شده سنت و مدنیت را به خوبی نشان می دهد. همه ما شاهد این واقعیت هستیم که بخش بزرگی از مردمِ مناطق معروف به جهان سوم، از یک سو خشمگینانه با دستاوردهای فرهنگی و مدنی جهانِ غرب مخالفت می کنند و از سوی دیگر با اشتیاق تمام از نعمات انقلاب فنی غرب بهره می برند.

46294hindi-woman963

حفط سنت ها و ارزش های بومی حق غیرقابل انکار انسانهاست. ترکیب ارزش های مفید بازمانده از گذشته با دستاوردهای جدیدی که در دنیای هر لحظه کوچک شونده با آن روبرو می شویم، بهترین شیوه تطبیقی است که انسان ها در تجربه آموخته اند. تاکید این عکس شاید بر دوره گذار ِ متناقضی است که وجود دارد. گسلی که هم درک درستی از ارزش های گذشته ندارد و هم بنیان های اصلی دستاوردهای جدید را انکار می کند.

Photo by Nakul Sharma (Delhi, India); Photographed January 2013, Rajasthan, India

http://www.smithsonianmag.com/arts-culture/photo-of-the-day/?c=y&date=08/06/2013

More from مهرانگیز پاشا
ترانه ایی زیبا و غمگین برای ملتی زیبا و غمگین
دوباره بَم مجسم شد نگاهم غرق ماتم یه جایی تو دلم لرزید...
Read More