۱۱ توصیه خصوصی وودی آلن

More from سعید داورپناه

چرا زنان نمی دانند مردان چه می خواهند

در یکی ازتحقیقات معلوم شد زنان فکر می کردند مردان، ترجیح شان، زنان...
بیشتر بخوان