عکاسی زیبایی نگاه زن

ما مردا بخش بزرگی از احساساتی که از دنیای پیرامون می گیریم از طریق چشمامون هست. قسمت مهمی از مرور خاطرات، آرزوها و لحظه های زیبایی که در زندگی می شناسیم. زیبایی نگاه زن و حس و میل و پیامی که توی چشماشون هست همیشه در ماندگارترین بخش آرشیو مغز مون جا داره.

Your Shoulders Are Absolutely Begging For These Simple Stretches

More from مرد روز
مشخصات آدم‌های خیلی حساس
افرادی که به شدت حساس هستند شاید شنونده های خوبی باشند. به...
Read More