عکاسی زیبایی نگاه زن

ما مردا بخش بزرگی از احساساتی که از دنیای پیرامون می گیریم از طریق چشمامون هست. قسمت مهمی از مرور خاطرات، آرزوها و لحظه های زیبایی که در زندگی می شناسیم. زیبایی نگاه زن و حس و میل و پیامی که توی چشماشون هست همیشه در ماندگارترین بخش آرشیو مغز مون جا داره.

Your Shoulders Are Absolutely Begging For These Simple Stretches

More from مرد روز
یکی از دلایل خیانت زنان، کاهش ارزش زناشویی مردان است
برای دانشمندان، تشخیص انگیزه مردان برای خیانت راحت بود. مردان برای تضمین...
Read More