عکاسی زیبایی نگاه زن

ما مردا بخش بزرگی از احساساتی که از دنیای پیرامون می گیریم از طریق چشمامون هست. قسمت مهمی از مرور خاطرات، آرزوها و لحظه های زیبایی که در زندگی می شناسیم. زیبایی نگاه زن و حس و میل و پیامی که توی چشماشون هست همیشه در ماندگارترین بخش آرشیو مغز مون جا داره.

Your Shoulders Are Absolutely Begging For These Simple Stretches

More from مرد روز