سلفی پا – آرش و آیدا از کرج

از بام تا شام در باره زن چنین است و مرد چنان است بدبینی هاست که تبلیغ می شود.

چرا لحظات ساده و انسانی پیرامون عشق را ثبت نکنیم؟

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی است. لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید تا سادگی و صمیمت و درنگ تکثیر شود.

info@marde-rooz.com

سلفی پا در مجله مرد روز

More from مرد روز

استاد عکاسی پرتره – دانیل مورتا

دانیل مورتا برای ۸۰ مجله معروف جهان کار کرده است. شخصیت های...
بیشتر بخوان