هشت نوع نوک پستان زنانه

خواننده استرالیایی Iggy Azalea

در دنیای پستانداران، این عضو بدن به طور واضح برای تغذیه نوزادان تحول یافته است. اما به انسان که می رسد وظایف دیگری می یابد.

پستانها و نوک پستانها می توانند نشانه سلامت و شادابی و تضمین بقای نوزادان باشند. نوک پستانها در ضمن نقاط بسیار حساس جنسی در نوع بشر هستند.

هم نوزاد موقع شیر خوردن و هم شریک جنسی یک زن، موقع بوسیدن و مکیدن نوک پستان، باعث افزایش ترشح هورمون هایی در زنان می شوند که به افزایش محبت شان به فرزند و جنس مخالف می انجامد. اینها بخشی از انواع عمومی نوک پستانها هستند:———————————————————————————————————–
There Are Only 8 Types Of Nipples In The World — Which Kind Do You Have

https://www.yourtango.com/2016290612/are-your-nipples-normal-only-8-kinds-found-on-boobs

Different types of nipples

https://www.medicalnewstoday.com/articles/325272

More from مرد روز
زن عکاس آلمانی و زیبایی بی پروای زن
عکاس آلمانی مد و زیبایی خانم « الن وون انورث» قبل از...
Read More