انواع نوک پستان زنانه

در دنیای پستانداران، این عضو بدن به طور واضح برای تغذیه نوزادان تحول یافته است. اما به جدیدترین پستاندار این نوع موجودات یعنی انسان که می رسد وظایف دیگری می یابد.

پستانها و نوک پستانها می توانند نشانه سلامت و شادابی و تضمین بقای نوزادان باشند. نوک پستانها در ضمن نقاط بسیار حساس جنسی در نوع بشر هستند.

هم نوزاد موقع شیر خوردن و هم شریک جنسی یک زن، موقع بوسیدن و مکیدن نوک پستان، باعث افزایش ترشح هورمون هایی در زنان می شوند که به افزایش محبت شان به فرزند و جنس مخالف می انجامد. اینها بخشی از انواع عمومی نوک پستانها هستند:———————————————————————————————————–
There Are Only 8 Types Of Nipples In The World — Which Kind Do You Have

https://www.yourtango.com/2016290612/are-your-nipples-normal-only-8-kinds-found-on-boobs

Different types of nipples

https://www.medicalnewstoday.com/articles/325272