کاریکاتور روز – چشم مردان از دیدن … سیر نمی شود

سه کاریکاتور که یادآوری می کند ما مردان هیچوقت از بعضی بابت ها آسوده نخواهیم بود.
lassalvy france sex ladder-L

lassalvy france sex dog 3-L

lassalvy france sex breast glasses-L

 

More from مرد روز

افریقای جنوبی و ادامه صحنه های نابرابر

22 سال از پایان رسمی حکومت تبعیض نژادی افریقای جنوبی می گذرد....
بیشتر بخوان