کاریکاتور روز – وقتی سیگار کشیدن ممنوع نیست

Smoky (NXPowerLite)-L

grzondziel poland

 

More from مرد روز

کشتی گیری بسیار خشن امریکایی

در همه کشورها می توان نشانه های از رفتار افراطی و خشونت...
بیشتر بخوان