رقص امروز – رقص زوج کره جنوبی متاثر از افریقا

رقص دو پهلو حرف نمی زند. اما و اگر ندارد. در ذره ذره حرکات هر فردی که می رقصد می شود شادی را دید و از دیدن آن شاد شد. رقص راه حلی است که بشر برای تحمل سختی های زندگی خلق کرده است.

More from مرد روز
فیلسوفی که می گوید مردن حق بشر نیست
استاد فلسفه دانشگاه آکسفورد Julian Savulescu  معتقد است ما نباید به فکر...
Read More