اگر می خواهید شنیده شوید سکوت کنید

doctorsoffice

More from ماهان طباطبایی

بهترین راه برای معذرت خواستن

خیلی از ما برای اشتباهات یا ندانم کاری های کوچک نظیر تنه...
بیشتر بخوان