اگر می خواهید شنیده شوید سکوت کنید

doctorsoffice

More from ماهان طباطبایی

چرا بشر موجود اخلاقی است

[caption id="attachment_50189" align="aligncenter" width="398"] Bill Sanderson, The gyri of the thinker's brain...
بیشتر بخوان