اگر می خواهید شنیده شوید سکوت کنید

doctorsoffice

More from ماهان طباطبایی

لازم نیست همیشه واقعیت ها را بپذیریم

در دوران کودکی کارتون هایی می دیدیم که همیشه یکی از حیوانات موقع...
بیشتر بخوان