اگر می خواهید شنیده شوید سکوت کنید

doctorsoffice

More from ماهان طباطبایی

تعبیر یک افسانه کهن توسط یک فیلسوف

افسانه ای از دوران رم باستان وجود دارد که در بسیاری از...
بیشتر بخوان