درسهای کتاب عشق‌ورزی کاماسوترا – ۶ نحوه آمیزش عاشقانه

« واتسیایانا» خالق کتاب عشقورزی باستانی کاماسوترا، ۶۴ نوع حالت جنسی را برای یک زن و مرد توصیه کرده است که سعی می کنیم به مرور هدف وی برای ترسیم عشقورزی ها را توضیح دهیم.

در کاما سوترا اندازه آلت جنسی مرد و زن به خودی خود اهمیت ندارند ولی شناختن انواع آن برای امیزش لذتبخش تر، ضروری است.

این کتاب معروف باستانی هندیان در باره سکس، آلت مردان را به خرگوشی – گاوی و اسبی تقسیم کرده است. همین نوع تقسیم بندی برای آلت جنسی زنان وجود دارد که ترکیبی ست از آهویی، اسبی و فیلی… از نظر نویسنده این متن مهم این است که یک زوج، با شناخت بدن، روح و ذهن همدیگر، بتوانند سکس را همطراز عشق خود سازند.

این ۶ نوع حالت آمیزش متکی است به لمس و ناز و جذب نگاه همدیگر شدن:

Kama Sutra Positions for Wonderful Intimacy