درسهای کتاب عشق‌ورزی کاماسوترا – ۶ نحوه آمیزش عاشقانه

« واتسیایانا» خالق کتاب عشقورزی باستانی کاماسوترا، ۶۴ نوع حالت جنسی را برای یک زن و مرد توصیه کرده است که سعی می کنیم به مرور هدف وی برای ترسیم عشقورزی ها را توضیح دهیم.

در کاما سوترا اندازه آلت جنسی مرد و زن به خودی خود اهمیت ندارند ولی شناختن انواع آن برای امیزش لذتبخش تر، ضروری است.

این کتاب معروف باستانی هندیان در باره سکس، آلت مردان را به خرگوشی – گاوی و اسبی تقسیم کرده است. همین نوع تقسیم بندی برای آلت جنسی زنان وجود دارد که ترکیبی ست از آهویی، اسبی و فیلی… از نظر نویسنده این متن مهم این است که یک زوج، با شناخت بدن، روح و ذهن همدیگر، بتوانند سکس را همطراز عشق خود سازند.

این ۶ نوع حالت آمیزش متکی است به لمس و ناز و جذب نگاه همدیگر شدن:

Kama Sutra Positions for Wonderful Intimacy

More from مرد روز
منجمد کردن مصدوم در حال مرگ برای جراحی اضطراری
دانشکده پزشکی دانشگاه مریلند شیوه از جراحی ابداع کرده است که می...
Read More