عکاسی بدن زن زیبا

میلیونها سال، موجودات زمین به مرور تکامل یافتند و به نوعی در مقابله با طبیعت، همسوتر و زیباتر شده اند تا بتوانند با طبیعت اطراف شان بهترین تطبیق را بیابند.

ولی انسان زیبایی اش مدتها است از حد بقای حیوانی در طبیعت عبور کرده است. زیبایی انسان مثل موسیقی و هنر، شعور و تکنولوژی بشر، مدام فراحیوانی تر می شود. بخصوص در این دوره زمانه که درهم آمیزی نژادهای مختلف انسانی از همیشه بیشتر گشته است.

More from مرد روز
چرا بعضی مردان از آشنایی اولیه با زنان می‌گریزند
بعضی مردان افت و خیز عاطفی قوی دارند این نوع مردان مدام...
Read More