کاریکاتور روز – فرار مذهب به سمت علم


اگر علم مقدس شود از تکاپو می افتد. دست از جستجو، شک و تردید می کشد و درجا خواهد زد.

More from مرد روز
سلفی پا – مرد ایرانی و کتابش
روزگار ناهنجار، میلیونها مرد ایرانی را یا در درون کشور زمینگیر کرده...
Read More