کاریکاتور روز – فرار مذهب به سمت علم


اگر علم مقدس شود از تکاپو می افتد. دست از جستجو، شک و تردید می کشد و درجا خواهد زد.

More from مرد روز

باقیمانده آبشش ماهی در گوش بعضی انسانها

بین ۱ تا ۱۰ درصد آدم ها در نقاط مختلف زمین در...
بیشتر بخوان