شهری که یک دقیقه در سال می ایستد

Warsaw Uprisingورشو پایتخت لهستان هر سال در روز اول آگوست به احترام قیام مردم در برابر اشغالگران نازی در سال 1944 از حرکت باز می ایستد.
امیدوارم این ویدئوی کوتاه روز لطیفی را برای شما به ارمغان آورد.

تصاویر قیام ورشو

More from مهرانگیز پاشا
فرهنگ مد لباس در اسرائیل
بعد از دهها سال محدودیت سیاسی و فرهنگی، اسرائیلی ها سکوت شان...
Read More