شهری که یک دقیقه در سال می ایستد

Warsaw Uprisingورشو پایتخت لهستان هر سال در روز اول آگوست به احترام قیام مردم در برابر اشغالگران نازی در سال 1944 از حرکت باز می ایستد.
امیدوارم این ویدئوی کوتاه روز لطیفی را برای شما به ارمغان آورد.

تصاویر قیام ورشو

More from مهرانگیز پاشا
خرافات و اعتقادات انسان باستان ماسکی بود برای تن دادن به ریسک و شانس
قبیله خیلی قدیمی Kantu در جنگل های اندونزی، از جمله اجتماعات باستانی...
Read More