شهری که یک دقیقه در سال می ایستد

Warsaw Uprisingورشو پایتخت لهستان هر سال در روز اول آگوست به احترام قیام مردم در برابر اشغالگران نازی در سال 1944 از حرکت باز می ایستد.
امیدوارم این ویدئوی کوتاه روز لطیفی را برای شما به ارمغان آورد.

تصاویر قیام ورشو

More from مهرانگیز پاشا

چند باور غلط در باره لباس زمستانی

اگر لباس گرم بپوشیم سرما نمی خوریم این پند مادرانه برای پیشگیری...
بیشتر بخوان