سه دقیقه ورزش برای کوچک شدن شکم

این ورزش روزانه ۳ دقیقه ایی، حرکات خاص و پیچیده ای ندارد. ویژگی اش کوتاه و سریع و فشرده بودن است. شما می توانید در فاصله زمانی خیلی کم، مقدار زیادی کالری بسوزانید و همزمان بخش عمده ماهیچه های بدن را با قدرت تمام به کار بکشید.

این ورزش ۷ بار شنا رفتن سریع توام با برخاستن و پرش در هوا است. این تمرین را هر بار سه دفعه تکرار کنید.

More from مرد روز

تمدن بشر بر روی قصهِ سراسر دروغ بنا شده است

مورخ و نظریه پرداز یهودی، نوح حریری می گوید این روزها مدام...
بیشتر بخوان