خبرهای خوب از سیاره کوچک ما

یک شبکه خبری به نام رسانه شاد بر اساس اطلاعات جمع آوری شده، تصاویر مستندی تهیه کرده است که برعکس رسانه های معمول جهان از دستاوردهای مثبت بشر می گوید.

More from مرد روز

لباسِ ضد مد

می گویند: « اگر با وجود خودت راحت باشی، هر چه بپوشی...
بیشتر بخوان