نقاشی روز – هفت پرتره ایرانی

اميد مشكسار
#omidmoshksar

نقاشی های پرتره معاصر ایرانی، تصاویر تیره و غمگین زیاد دارد. ما سعی کردیم اثار هفت نقاش معاصر را معرفی کنیم و تا حد امکان از تسلط حس غم، فاصله بگیریم ولی وقتی حال اجتماع خوب نیست پرتره ها هم شاد نیستند.

رئوف حقيقي @raoof.h
الهه حيدری #elaheheidari
لیلی متین دفتری @leylymatinedaftary
مرتضي پورحسيني @morteza.pourhosseini
مقداد لرپور @meghdad_lorpour
قاسم حاجي زاده #ghasemhajizadeh
More from مرد روز

سلفی پا – شهرام از عمان

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی...
بیشتر بخوان