مینیمال نویسی‌های امیر کبیر – اندوه بی بغلی

Artwork by Luciana Cortez Artesã

اندوه بی بغلی، جوانان این مرز و بوم را کشت …

More from امیر کبیر

خانه‌ایی که پدرم برایم می ساخت

تازه جنگ تموم شده بود. پدر قطعه زمینی وسط بیابون خریده بود...
بیشتر بخوان