مینیمال نویسی‌های امیر کبیر – اندوه بی بغلی

Artwork by Luciana Cortez Artesã

اندوه بی بغلی، جوانان این مرز و بوم را کشت …

More from امیر کبیر
امانتی یک معتاد
بعد از ظهر گرم با یه حالت خیلی آشفته و پریشون اومد...
Read More