مینیمال نویسی‌های امیر کبیر – اندوه بی بغلی

Artwork by Luciana Cortez Artesã

اندوه بی بغلی، جوانان این مرز و بوم را کشت …

More from امیر کبیر

کتک خوردن مادرم را به یاد دارم

دریا می غرید و من روی تخته سنگی، بی‌حرکت نشسته بودم ......
بیشتر بخوان