مینیمال نویسی‌های امیر کبیر – اندوه بی بغلی

Artwork by Luciana Cortez Artesã

اندوه بی بغلی، جوانان این مرز و بوم را کشت …

More from امیر کبیر

چه چشم هایی داشت

محکم از میله های مترو چسبیده بودم. جمعیت لحظه به لحظه بیشتر...
بیشتر بخوان