مینیمال نویسی‌های امیر کبیر – اندوه بی بغلی

Artwork by Luciana Cortez Artesã

اندوه بی بغلی، جوانان این مرز و بوم را کشت …

More from امیر کبیر
شوخی‌های مادر و عمه و خاله
شوخی‌های مادر و عمه و خاله
Read More