حوای موقرمز انگلیسی

JANICE ALAMANOU

عکاس انگلیسی خانم جنیس آلمانو یک عکس از حوای موقرمز گرفته است با سیبی در دستانش که به نظر می رسد حوای نوع انگلیسی است …

این عکس دوم از حوا که وی گرفته است انگار تصویری است از حوای بدون ملیت. حوایی که در بهشت اولیه می زیسته است.

More from مرد روز

خیلی‌ها سکس ندارند و این طبیعی و عادی است

دسترسی نداشتن به سکس به صورت مداوم، فقط محدود به مجرد‌ها نیست. تحقیقات...
بیشتر بخوان