اولین جایی که زمزمهِ شکست شروع می‌شود در ذهن ما است

More from مرد روز

دوست دیجیتالی« مزلو»را روی تلفن، دانلود کنید

[caption id="attachment_76756" align="aligncenter" width="664"] سازندگان دوست دیجیتالی مزلو Ross Ingram - Cristina...
بیشتر بخوان