اولین جایی که زمزمهِ شکست شروع می‌شود در ذهن ما است

More from مرد روز

مرگ خاموش مستاجرها

در ساختمان ۸ واحدی ما ۵ صاحبخانه زندگی می‌کنند و سه مستاجر....
بیشتر بخوان