اولین جایی که زمزمهِ شکست شروع می‌شود در ذهن ما است

More from مرد روز

پرورشِ هشیاری در دنیای کنونی

بهترین مثال برای «هشیارِ اطراف خود بودن»، شخصیت هالیوودی Jason Bourne البته با حذف...
بیشتر بخوان