اولین جایی که زمزمهِ شکست شروع می‌شود در ذهن ما است

More from مرد روز

اندوه بزرگی است زمانی که نباشی

مرد ایرانی شاید از بد روزگار کمی خسته و عصبی و بدبین...
بیشتر بخوان