اولین جایی که زمزمهِ شکست شروع می‌شود در ذهن ما است