اولین جایی که زمزمهِ شکست شروع می‌شود در ذهن ما است

More from مرد روز
کشوری نفتی با رئیس جمهورهای مادالعمر
رئیس جمهور گینه Macías Nguema در سال ۱۹۷۸ سرود ملی کشور را ...
Read More