اولین جایی که زمزمهِ شکست شروع می‌شود در ذهن ما است

More from مرد روز

خط ریش و …

اولین تصویر کامل خط ریش که از دوران یونان باستان به جا...
بیشتر بخوان