نقاشی روز – سحر نجفی

More from مرد روز

مردان بزرگ و آخرین کلمات قبل از مرگ

آیا نقشم را خوب ایفا کردم؟ پس موقع خروجم از صحنه دست...
بیشتر بخوان