نقاشی روز – سحر نجفی

More from مرد روز
خشونت و سکس در تبلیغات لباس
از اواخر قرن بیستم، شیوه جدیدی از تبلیغات کالا بویژه در صنعت...
Read More