اینطوری جوانان وطن در زندانها خودکشی می کنند؟

اینها جوانان بزرگ شده در جامعه اسلامی هستند. این شیوه خشونت، این شیوه بی حیثیت کردن مردان ایرانی، حق هیچ انسانی نیست.

https://youtu.be/N7jiNTtc-s4

https://youtu.be/u0M81MDjNEA

More from مرد روز
چرا زنان عاشق انگشت مردان هستند
اکثر ما مردان تنها تصوری که به طور غریزی از سکس داریم...
Read More