اینطوری جوانان وطن در زندانها خودکشی می کنند؟

اینها جوانان بزرگ شده در جامعه اسلامی هستند. این شیوه خشونت، این شیوه بی حیثیت کردن مردان ایرانی، حق هیچ انسانی نیست.

More from مرد روز

سه میلیارد نفر، تلفن هوشمند دارند

[caption id="attachment_82335" align="aligncenter" width="900"] پاپ فرانسیس مشغول تبرک بخشیدن به تصویر یک...
بیشتر بخوان