اینطوری جوانان وطن در زندانها خودکشی می کنند؟

اینها جوانان بزرگ شده در جامعه اسلامی هستند. این شیوه خشونت، این شیوه بی حیثیت کردن مردان ایرانی، حق هیچ انسانی نیست.

More from مرد روز

سلفی پا – سپهر و دوستان

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید تا منتشر...
بیشتر بخوان