اینطوری جوانان وطن در زندانها خودکشی می کنند؟

اینها جوانان بزرگ شده در جامعه اسلامی هستند. این شیوه خشونت، این شیوه بی حیثیت کردن مردان ایرانی، حق هیچ انسانی نیست.

https://youtu.be/N7jiNTtc-s4

https://youtu.be/u0M81MDjNEA

More from مرد روز
سلفی پا – پاشا از ارومیه
سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید تا منتشر...
Read More