اینطوری جوانان وطن در زندانها خودکشی می کنند؟

اینها جوانان بزرگ شده در جامعه اسلامی هستند. این شیوه خشونت، این شیوه بی حیثیت کردن مردان ایرانی، حق هیچ انسانی نیست.

More from مرد روز

مهاجرین امریکایی چه شکلی بودند

جزیره Ellis Island از روز اول سال 1892 میلادی شروع به پذیرش مهاجر...
بیشتر بخوان