هشت عکس عجیب هفته


عکاس و تصویرپرداز Monica Carvalho   شما را وا می دارد به تصویری که ساخته است دوباره بنگرید.

 

More from مرد روز
کعبه از دید یک بیروتی ساکن انگلیس
عکاس لبنانی الاصل ساکن انگلیس Toufic Beyhum یک قرار ساده با خودش...
Read More