هشت عکس عجیب هفته


عکاس و تصویرپرداز Monica Carvalho   شما را وا می دارد به تصویری که ساخته است دوباره بنگرید.

 

More from مرد روز

هنری میلر و رقاص اجاره ای

هنری میلر نویسنده توانا ولی جنجالی امریکا که نوشته های جسورش توجه...
بیشتر بخوان