ما به نامه ها جواب می‌دهیم ولی ایمیل‌شان بر می‌گرددتقریباً هر روز  حتماً نامه ایی داریم که وقتی به آنها پاسخ می دهیم ایمیل شان برمی گردد. هیچ کاری هم از ما ساخته نیست و نمی توانیم بگوییم که پیگیر درخواست های شان هستیم. یا ایمیل موقت درست می کنید یا ایمیل درست شده را حذف می کنید یا …  اگر جوابی دریافت نکردید بد نیست دوباره  ایمیل بفرستید. چون معمولاً ما  به نامه ها جواب می دهیم.

Address not found
Your message wasn’t delivered to Rahmat——-330@gamil.com because the address couldn’t be found, or is unable to receive mail.

Address not found
Your message wasn’t delivered to nona—- di@yahoo.com because the address couldn’t be found, or is unable to receive mail.

More from مرد روز

چرا بعضی ها برای زنان مجرد، حق جنسی قائل نیستند

سکس از نظر بعضی مردان، تماسِ ناجور آلت مردانه با قسمتی از...
بیشتر بخوان